Zákon č. 447/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Čiastka 182/2001
Platnosť od 14.11.2001
Účinnosť od 01.01.2002

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2002 Aktuálne znenie