Zákon č. 445/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)

(v znení č. 523/2004 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 182/2001
Platnosť od 14.11.2001
Účinnosť od 01.01.2005
Redakčná poznámka

s výnimkou ustanovení čl. I bod 1 až 63 a bodu 64 § 55d ods. 1, 3 až 6 a čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2002.