Zákon č. 439/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

Čiastka 179/2001
Platnosť od 08.11.2001
Účinnosť od 01.01.2002