Vyhláška č. 431/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o Chránenej krajinnej oblasti Poľana

Čiastka 175/2001
Platnosť od 27.10.2001
Účinnosť od 01.01.2002