Vyhláška č. 426/2001 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktoru sa mení vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 398/2000 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní na rok 2001

Čiastka 174/2001
Platnosť od 25.10.2001 do31.12.2001
Účinnosť od 15.11.2001 do31.12.2001
Zrušený 470/2001 Z. z.

OBSAH