Vyhláška č. 425/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 138/1995 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri výstavbe a užívaní prevádzkarní a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava výrobkov náterovými hmotami v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 288/1999 Z. z.

Čiastka 174/2001
Platnosť od 25.10.2001 do31.03.2004
Účinnosť od 01.11.2001 do31.03.2004
Zrušený 142/2004 Z. z.

OBSAH

425

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 18. októbra 2001,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 138/1995 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri výstavbe a užívaní prevádzkarní a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava výrobkov náterovými hmotami v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 288/1999 Z. z.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 48/1993 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 138/1995 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri výstavbe a užívaní prevádzkarní a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava výrobkov náterovými hmotami v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 288/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Slovo „objekt“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádza slovom „stavba“ v príslušnom gramatickom tvare.

2. V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „STN 65 0201 Horľavé kvapaliny. Prevádzky a sklady.“ nahrádza citáciou „Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 86/1999 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov.“.

3. V § 1 písm. a) sa slovo „koncentráciu“ nahrádza slovami „plynnú zmes“ a v poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „STN 65 0322 Koncentračné medze výbušnosti. Horľavé plyny a pary.“ nahrádza citáciou „STN EN 60079-10 Elektrické zariadenia do výbušných plynných atmosfér. Časť 10: Určovanie priestorov s nebezpečenstvom výbuchu.“.

4. V § 2 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Súčasťou prevádzkarne môžu byť priestory, v ktorých sa vykonávajú technologické procesy súvisiace s povrchovou úpravou výrobkov.“.

5. V § 2 ods. 3 sa za slovo „postupom“ vkladajú slová „pripravuje a dopravuje náterová hmota a“.

6. V § 2 ods. 5 sa vypúšťa slovo „rozmerné“.

7. V § 2 odsek 6 znie:

(6) Za práškový plast sa považuje zmes tvrdidla, syntetických živíc, pigmentov, plnív a aditív.“.

8. § 3 znie:

㤠3

(1) Prevádzkareň môže byť umiestnená len v jednopodlažnej nadzemnej stavbe alebo na najvyššom nadzemnom podlaží viacpodlažnej stavby. Prevádzkareň možno umiestniť v nadzemných podlažiach alebo v 1. podzemnom podlaží, ak je táto vybavená zariadením na zistenie

a) 25 % koncentrácie dolnej medze výbušnosti pri používaní náterových hmôt,

b) 50 % koncentrácie dolnej medze výbušnosti pri používaní práškových plastov.

(2) Prevádzkareň musí tvoriť samostatný jednopodlažný požiarny úsek; priestor na občasné nanášanie náterových hmôt môže byť súčasťou iného požiarneho úseku.

(3) Otvory v požiarnych deliacich konštrukciách musí chrániť požiarny uzáver alebo vodná clona; to neplatí, ak voľná plocha otvoru, cez ktorý prestupuje dopravné zariadenie, je menšia ako 400 cm2.

(4) Podlahy, steny a strop prevádzkarne musia byť vyhotovené z nehorľavého materiálu, ktorý je chemicky odolný proti používaným náterovým hmotám a riedidlám.

(5) Elektrostaticky vodivú podlahu3a) treba vyhotoviť

a) v lakovniach so zónou 1,2)

b) v lakovniach so zónou 22) iba pri ručnom nanášaní náterových hmôt alebo pri nanášaní práškových plastov v elektrickom poli.

(6) V prevádzkarni, v ktorej sa používajú horľavé kvapaliny,1) nesmú byť umiestnené zhora prístupné káblové kanály.

(7) Vo vnútorných priestoroch prevádzkarne s objemom väčším ako 30 m3 a s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu2) musia byť v stavebných konštrukciách výfukové plochy.1)

(8) Priestor lakovne, úpravne náterových hmôt a príručného skladu náterových hmôt, v ktorých sa používajú horľavé kvapaliny alebo náterové hmoty, ktoré sú schopné so vzduchom vytvárať výbušnú plynnú zmes, musí mať podlahu vyspádovanú do záchytnej alebo havarijnej nádrže.1)

(9) Stavby, v ktorých sú umiestnené prevádzkarne, musia byť vybavené bleskozvodmi.6)

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

3a) STN 33 2031 Overovanie a prevádzka technologických zariadení a lietadiel s ohľadom na nebezpečné účinky statickej elektriny.“.

9. § 4 znie:

㤠4

(1) Prevádzkareň musí mať najmenej dva východy otvárateľné zvonku i znútra vedúce na chránenú únikovú cestu alebo na voľné priestranstvo, alebo do komunikačného priestoru odvetraného prirodzeným vetraním6a) alebo núteným vetraním6a). Východy sa podľa možnosti umiestňujú na protiľahlých stranách prevádzkarne.

(2) Vstup do príručného skladu náterových hmôt musí byť zvonku alebo z komunikačného priestoru odvetraného prirodzeným vetraním6a) alebo núteným vetraním.6a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

6a) § 28 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 86/1999 Z. z.“.

10. V § 5 ods. 3 sa za slovo „hadice“ vkladajú slová „výrobných zariadení na dopravu“.

11. V § 5 ods. 4 sa vypúšťa slovo „prevádzkarne“.

12. V § 6 ods. 4 sa na začiatok prvej vety vkladajú slová „V sušiarni“.

13. V § 8 ods. 1 sa nad slovo „vetraním“ umiestňuje odkaz 6a.

14. V § 8 ods. 5 prvá veta znie:

„Koncentrácia nebezpečných látok na žiadnom mieste prevádzkarne nesmie prekročiť 25 % dolnej medze výbušnosti.2)“.

15. § 9 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Striekacia kabína na ručné nanášanie náterových hmôt alebo práškových plastov s objemom najviac 30 m3 umiestnená v stavbe alebo na pracovisku, sa vyhotovuje podľa podmienok ustanovených v § 3 ods. 5 a 6, § 5, § 8 ods. 1 až 5.“.

16. V § 10 sa za odsek 1 vkladá odsek 2, ktorý znie:

(2) Ak stabilné hasiace zariadenie alebo zaplavovacie zariadenie plní funkciu podľa ods. 1 písm. a), nemusí byť striekacia kabína na automatické nanášanie náterových hmôt alebo práškových plastov vybavená elektrickou požiarnou signalizáciou alebo obdobným zariadením na zistenie požiaru.“.

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

17. V poznámke pod čiarou k odkazu 12 sa citácia „Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 446/1991 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane“ nahrádza citáciou „Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 82/1996 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane v oblasti prevencie v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 86/1997 Z. z.“.

18. V § 11 ods. 11 sa slová „stupňom nebezpečenstva výbuchu 1“ nahrádzajú slovami „zónou 2“ a slová „stupňom nebezpečenstva výbuchu 2“ sa nahrádzajú slovami „zónou 1“.

19. § 13 znie:

㤠13

(1) V prípadoch, keď je z dôvodu opravy, údržby a podobne nevyhnutné nanášať náterové hmoty v objektoch i mimo nich, ustanovenia § 12 ods. 1 až 4 platia primerane.

(2) Stavba alebo pracovisko, v ktorých je umiestnená striekacia kabína na ručné nanášanie náterových hmôt alebo práškových plastov s objemom najviac 30 m3, sa nepovažuje za prevádzkareň; na uvedenú stavbu alebo pracovisko sa ustanovenia § 11 ods. 1 až 8 a ods. 10 až 14 vzťahujú primerane.

(3) Striekacia kabína podľa odseku 2 sa označuje bezpečnostnými tabuľkami s nápisom NANÁŠANIE NÁTEROVÝCH HMÔT.

(4) Vo vzdialenosti menšej ako 5 m od striekacej kabíny podľa odseku 2 sa zakazuje vykonávať činnosť, ktorá môže byť zdrojom iniciácie požiaru alebo výbuchu.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2001.


Ivan Šimko v. r.