Vyhláška č. 413/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 569/2004 Z. z.)

Čiastka 168/2001
Platnosť od 19.10.2001
Účinnosť od 01.11.2004