Zákon č. 387/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty a o doplnení zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

(v znení č. 431/2002 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 157/2001
Platnosť od 26.09.2001
Účinnosť od 01.01.2003

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2003 431/2002 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.10.2001 - 31.12.2002