Zákon č. 381/2001 Z. z.Zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 154/2001
Platnosť od 25.09.2001
Účinnosť od 01.10.2001 do31.12.2001
Redakčná poznámka

okrem čl. I § 3 až 19, § 24 ods. 2 až 8, § 25 a 29, čl. II bodov 7, 8 a 9 a čl. IV bodov 1, 4 až 7, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2002