Oznámenie č. 373/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Európskeho dohovoru o mierovom riešení sporov

Čiastka 151/2001
Platnosť od 21.09.2001
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť 30. apríla 1958 na základe článku 41 ods. 2 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 7. mája 2001 na základe článku 41 ods. 3.