Oznámenie č. 333/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatku k Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie ohľadne čiastočného zníženia zadlženosti bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík a Ruskej federácie voči Slovenskej republike prostredníctvom dodávok špeciálneho materiálu z 24. júla 1997

Čiastka 137/2001
Platnosť od 24.08.2001
Redakčná poznámka

Dodatok nadobudol platnosť odo dňa podpisu, t. j. 19. júna 2001, na základe článku 5.

333

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 19. júna 2001 bol v Bratislave podpísaný Dodatok k Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie ohľadne čiastočného zníženia zadlženosti bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík a Ruskej federácie voči Slovenskej republike prostredníctvom dodávok špeciálneho materiálu z 24. júla 1997.

Dodatok nadobudol platnosť odo dňa podpisu, t. j. 19. júna 2001, na základe článku 5.

Do textu dodatku možno nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.