Oznámenie č. 333/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatku k Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie ohľadne čiastočného zníženia zadlženosti bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík a Ruskej federácie voči Slovenskej republike prostredníctvom dodávok špeciálneho materiálu z 24. júla 1997

Čiastka 137/2001
Platnosť od 24.08.2001
Redakčná poznámka

Dodatok nadobudol platnosť odo dňa podpisu, t. j. 19. júna 2001, na základe článku 5.