Vyhláška č. 331/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o klasifikácii a označovaní di(2-etylhexyl)ftalátu

Čiastka 137/2001
Platnosť od 24.08.2001 do31.10.2008
Účinnosť od 01.09.2001 do31.10.2008
Zrušený 163/2001 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2001 - 31.10.2008