Oznámenie č. 328/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru o pomoci v prípade jadrovej havárie alebo radiačnej havárie

Čiastka 136/2001
Platnosť od 23.08.2001
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť 27. októbra 1986 na základe článku 14 ods. 3 a od tohto dňa nadobudol platnosť aj pre Československú socialistickú republiku.

328

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. septembra 1986 bol vo Viedni prijatý Generálnou konferenciou Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Dohovor o pomoci v prípade jadrovej havárie alebo radiačnej havárie.

Dohovor nadobudol platnosť 27. októbra 1986 na základe článku 14 ods. 3 a od tohto dňa nadobudol platnosť aj pre Československú socialistickú republiku.

Do textu dohovoru možno nazrieť na Úrade jadrového dozoru Slovenskej republiky.