Oznámenie č. 328/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru o pomoci v prípade jadrovej havárie alebo radiačnej havárie

Čiastka 136/2001
Platnosť od 23.08.2001
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť 27. októbra 1986 na základe článku 14 ods. 3 a od tohto dňa nadobudol platnosť aj pre Československú socialistickú republiku.