Nariadenie vlády č. 29/2001 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky

(v znení č. 323/2002 Z. z.)

Čiastka 13/2001
Platnosť od 03.02.2001
Účinnosť od 01.07.2002