Nariadenie vlády č. 29/2001 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky

(v znení č. 323/2002 Z. z.)

Čiastka 13/2001
Platnosť od 03.02.2001
Účinnosť od 01.07.2002

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2002 323/2002 Z. z. Aktuálne znenie
01.04.2001 - 30.06.2002

Pôvodný predpis

03.02.2001