Oznámenie č. 288/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmenách Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci

Čiastka 121/2001
Platnosť od 24.07.2001
Redakčná poznámka

Zmeny pravidiel 4, 26ter, 47, 48, 51bis, 53, 66 nadobudnú platnosť 1. marca 2001. Týmto dňom nadobudli platnosť aj pre Slovenskú republiku.