Oznámenie č. 280/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o vzájomnom obchode a platbách

Čiastka 116/2001
Platnosť od 18.07.2001
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 27. februára 1995 na základe článku 10.

280

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. júla 1994 bola v Záhrebe podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o vzájomnom obchode a platbách.

Dohoda nadobudla platnosť 27. februára 1995 na základe článku 10.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o vzájomnom obchode a platbách

Vláda Slovenskej republiky a vláda Chorvátskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

vedené snahou o rozvoj obchodných a platobných vzťahov medzi oboma štátmi v súlade s medzinárodnou praxou a normami,

prispôsobujúc sa svetovým hospodárskym procesom,

berúc do úvahy špecifickosť hospodárskych systémov v štátoch zmluvných strán,

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú vo vzájomných obchodných vzťahoch postupovať v súlade s ustanoveniami Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT).

Zmluvné strany si navzájom poskytnú doložku najvyšších výhod.

Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na výnimky, ktoré uplatňujú zmluvné strany v súvislosti s vytváraním colných únií, zón voľného obchodu, na uľahčenie pohraničného obchodu a na úľavy a výhody poskytované rozvojovým krajinám.

Článok 2

Vzájomné dodávky tovaru a poskytovanie služieb sa budú uskutočňovať medzi právnickými osobami a fyzickými osobami Slovenskej republiky oprávnenými vykonávať zahraničnoobchodnú činnosť v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky (ďalej len „subjekty“) na jednej strane a právnickými osobami a fyzickými osobami Chorvátskej republiky oprávnenými vykonávať zahraničnoobchodnú činnosť v súlade s právnym poriadkom Chorvátskej republiky (ďalej len „subjekty“) na druhej strane na základe uzavretých zmlúv.

Článok 3

Zmluvy na dodávky tovaru a poskytovanie služieb sa medzi subjektmi budú uzatvárať v súlade s medzinárodnou obchodnou praxou vo svetových cenách vo voľne zameniteľnej mene, ktoré si zmluvné strany navzájom odsúhlasia.

Zúčtovanie v rámci tejto dohody sa môže realizovať každým spôsobom uznávaným v medzinárodnej finančnej praxi a podľa dohody medzi oprávnenými subjektmi v súlade s právnym poriadkom štátov zmluvných strán.

Článok 4

Zmluvné strany sa dohodli, že subjekty môžu realizovať aj iné formy obchodu v súlade s obvyklou medzinárodnou obchodnou praxou.

Článok 5

Všetky platby spojené s dodávkami tovaru a poskytovaním služieb, ako aj vzájomné prevody neobchodného charakteru sa odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody budú uskutočňovať vo voľne zameniteľnej mene v súlade s právnym poriadkom štátov zmluvných strán.

Článok 6

Zmluvné strany sa zaväzujú, že si navzájom vyrovnajú saldo na clearingovom účte otvorenom na základe článku 2 Platobnej dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a Zväzovou výkonnou radou Skupštiny Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie podpísanej 8. februára 1991 v Belehrade.

Článok 7

Zmluvné strany si budú v súlade s medzinárodnými dohodami, ktorými sú viazané, poskytovať pomoc pri organizovaní veľtrhov, verejných výstav a rôznych propagačných akcií.

Zmluvné strany sa navzájom oslobodia od cla a ostatných poplatkov pri dovoze

a) reklamných materiálov a bezplatných vzoriek,

b) exponátov z veľtrhov a výstav, ktoré nie sú určené na predaj,

c) materiálov humanitného charakteru,

d) učebníc a učebných pomôcok.

Článok 8

Zmluvné strany budú podporovať vzájomnú výmenu informácií najmä v oblasti zákonov a právnych predpisov týkajúcich sa obchodu a hospodárskej činnosti, ako aj výmenu informácií napomáhajúcich vytváranie vzájomných kontaktov medzi hospodárskymi orgánmi a subjektmi.

Článok 9

Na dosiahnutie cieľov tejto dohody zmluvné strany zriadia zmiešanú komisiu zloženú z predstaviteľov zmluvných strán.

Komisia sa bude schádzať najmenej dvakrát do roka striedavo v každom z oboch štátov zmluvných strán.

Zmiešaná komisia bude predovšetkým

a) posudzovať vykonávanie tejto dohody a navrhovať odporúčania na realizáciu jej zámerov,

b) hľadať možnosti a navrhovať ďalšie opatrenia na rozšírenie a rozvoj vzájomných obchodných vzťahov medzi štátmi zmluvných strán.

Článok 10

Dohoda nadobudne platnosť dňom výmeny diplomatických nót potvrdzujúcich jej schválenie v súlade s právnym poriadkom štátov zmluvných strán.

Článok 11

Táto dohoda sa uzatvára na päť rokov a jej platnosť sa bude automaticky predlžovať vždy o jeden rok, ak ju jedna zo zmluvných strán najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím príslušného obdobia jej platnosti nevypovie diplomatickou cestou.

Dané v Záhrebe 28. júla 1994 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a chorvátskom jazyku, pričom oba texty majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Eduard Kukan v. r.

Za vládu

Chorvátskej republiky:

Mate Granič v. r.