Zákon č. 279/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. r1/c6/2002 Z. z.)

Čiastka 116/2001
Platnosť od 18.07.2001
Účinnosť od 01.05.2004
Redakčná poznámka

okrem čl. I § 7a, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2003 a § 66e až 66o, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vstupu zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii a Európskym spoločenstvám do platnosti.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2004 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.01.2003 - 30.04.2004 Delená účinnosť
01.09.2001 - 31.12.2002 r1/c6/2002 Z. z.

Pôvodný predpis

18.07.2001