Zákon č. 260/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 58/1997 Z. z.

(v znení č. 513/2009 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 109/2001
Platnosť od 12.07.2001
Účinnosť od 01.01.2010

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2010 513/2009 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.08.2001 - 31.12.2009

Pôvodný predpis

12.07.2001