Vyhláška č. 26/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú typy hnojív, obsah rizikových prvkov, podmienky odberu, skladovania a metódy skúšania hnojív, pestovateľských substrátov a pôdnych pomocných látok

Čiastka 12/2001
Platnosť od 01.02.2001 do15.12.2005
Účinnosť od 15.03.2004 do15.12.2005
Zrušený 577/2005 Z. z.