Zákon č. 259/2001 Z. z.Zákon o Železničnej spoločnosti, a. s., a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení zákona č. 152/1997 Z. z.

(v znení č. 117/2006 Z. z.)

Čiastka 109/2001
Platnosť od 12.07.2001
Účinnosť od 01.04.2006