Zákon č. 256/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov

Čiastka 108/2001
Platnosť od 11.07.2001
Účinnosť od 01.08.2001

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.2001 Aktuálne znenie