Zákon č. 252/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

Čiastka 107/2001
Platnosť od 07.07.2001
Účinnosť od 01.08.2001