Zákon č. 242/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov

(v znení č. 385/2001 Z. z.)

Čiastka 100/2001
Platnosť od 29.06.2001 do31.12.2003
Účinnosť od 01.04.2002 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem ustanovení čl. II bodov 1 až 5, 9, 11, 14 až 16, 18, 20, 26 a 30, § 22 ods. 5 v bode 35, bodov 36 a 38, § 25 ods. 3 v bode 39, bodov 42, 49 až 52, § 42a v bode 56, bodov 57 a 58, § 51e ods. 1 v bode 59, § 51f v bode 59 a bodu 60, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januá...

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.2002 - 31.12.2003 Delená účinnosť
01.10.2001 - 31.03.2002 385/2001 Z. z.
01.07.2001 - 30.09.2001

Pôvodný predpis

29.06.2001