Zákon č. 239/2001 Z. z.Zákon o spotrebnej dani z minerálnych olejov

Čiastka 99/2001
Platnosť od 28.06.2001 do30.04.2004
Účinnosť od 01.08.2003 do30.04.2004
Zrušený 98/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou ustanovení § 1 až 8, § 9 ods. 2 až 4, § 10 až 34 a § 37, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2002.