Vyhláška č. 22/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaradení vodných ciest a ich jednotlivých úsekov do príslušných tried podľa klasifikácie európskych vodných ciest

Čiastka 10/2001
Platnosť od 30.01.2001
Účinnosť od 01.02.2001