Oznámenie č. 214/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovou o bezpečnosti personálu Organizácie Spojených národov a pridruženého personálu

Čiastka 89/2001
Platnosť od 07.06.2001
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť 15. januára 1999 na základe článku 27 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť tiež 15. januára 1999 na základe článku 27 ods. 1.