Oznámenie č. 207/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Fínskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov

Čiastka 87/2001
Platnosť od 06.06.2001
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 6. mája 2000, na základe článku 27 ods. 2.

Pôvodný predpis

06.06.2001