Zákon č. 193/2001 Z. z.Zákon o podpore na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov

Čiastka 81/2001
Platnosť od 31.05.2001
Účinnosť od 01.11.2005