Vyhláška č. 183/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 93/1999 Z. z. o chránených rastlinách a chránených živočíchoch a o spoločenskom ohodnocovaní chránených rastlín, chránených živočíchov a drevín

Čiastka 78/2001
Platnosť od 26.05.2001 do31.12.2002
Účinnosť od 01.06.2001 do31.12.2002
Zrušený 543/2002 Z. z.

OBSAH