Vyhláška č. 182/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch a o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla

Čiastka 78/2001
Platnosť od 26.05.2001 do30.04.2005
Účinnosť od 01.06.2001 do30.04.2005
Zrušený 12/2005 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.2001 - 30.04.2005