Vyhláška č. 142/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa upravujú podrobnosti o vybraných rádiových zariadeniach, o zriaďovaní skúšobnej komisie, o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky a o osvedčeniach o osobitnej odbornej spôsobilosti

Čiastka 60/2001
Platnosť od 24.04.2001 do31.12.2003
Účinnosť od 01.05.2001 do31.12.2003
Zrušený 610/2003 Z. z.