Zákon č. 136/2001 Z. z.Zákon o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Čiastka 57/2001
Platnosť od 13.04.2001
Účinnosť od 27.12.2016