Vyhláška č. 126/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o požiadavkách na priestorové a materiálne vybavenie očných optík

Čiastka 51/2001
Platnosť od 05.04.2001 do31.12.2011
Účinnosť od 01.01.2002 do31.12.2011
Zrušený 523/2011 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou § 1 ods. 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2002

OBSAH