Zákon č. 121/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov

Čiastka 51/2001
Platnosť od 05.04.2001
Účinnosť od 01.05.2001

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2001 Aktuálne znenie