Oznámenie č. 112/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku

Čiastka 45/2001
Platnosť od 29.03.2001
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 5. júla 2000, na základe článku 28 ods. 2.

Pôvodný predpis

29.03.2001