Oznámenie č. 98/2000 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 3/1994 o úverovej angažovanosti bánk

Čiastka 43/2000
Platnosť od 23.03.2000
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. marca 2000.