Oznámenie č. 93/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o výstavbe preložky cesty II/426 a objektov spoločného cestného hraničného priechodu na území Slovenskej republiky a o výstavbe preložky cesty I/70 na území Českej republiky v lokalite Skalica – Sudoměřice

Čiastka 42/2000
Platnosť od 23.03.2000
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 25. januára 2000, na základe článku 4 ods. 1.