Oznámenie č. 84/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o pristúpení Slovenskej republiky k Medzinárodnému dohovoru EUROCONTROL týkajúceho sa spolupráce v záujme bezpečnosti letovej prevádzky, zmeneného a doplneného v Bruseli v roku 1981

Čiastka 38/2000
Platnosť od 17.03.2000
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť 1. januára 1986 na základe článku 35 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 1. januára 1997 na základe článku 36 ods. 4.