Zákon č. 83/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 220/2004 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 38/2000
Platnosť od 17.03.2000
Účinnosť od 01.05.2004
Redakčná poznámka

okrem § 6 ods. 7, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2001