Oznámenie č. 82/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami v znení neskorších predpisov

Čiastka 37/2000
Platnosť od 16.03.2000 do31.12.2003
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodu 3 položky 1, ktorá nadobúda účinnosť 1. júla 2001, a bodu 6 položky 7, ktorá nadobúda účinnosť 1. júla 2000. Článok I bod 4 a bod 6 položky 5 a 6 strácajú účinnosť 31. decembra 2000, bod 6 položka 7 stráca úči...

82

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách

opatrenie z 3. marca 2000 č. R-2/2000, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami (oznámenie č. 89/1996 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

Opatrením sa spresňuje postup určovania maximálnych cien výrobkov v zdravotníctve, určujú sa minimálne ceny a minimálne (garantované) ceny pre nákup potravinárskej pšenice, jatočných býkov a jatočných ošípaných a mení sa rozsah a podmienky regulácie cien tzv. vynútených výkonov.

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodu 3 položky 1, ktorá nadobúda účinnosť 1. júla 2001, a bodu 6 položky 7, ktorá nadobúda účinnosť 1. júla 2000. Článok I bod 4 a bod 6 položky 5 a 6 strácajú účinnosť 31. decembra 2000, bod 6 položka 7 stráca účinnosť 30. júna 2001.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 6/2000 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.