Oznámenie č. 82/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami v znení neskorších predpisov

Čiastka 37/2000
Platnosť od 16.03.2000 do31.12.2003
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodu 3 položky 1, ktorá nadobúda účinnosť 1. júla 2001, a bodu 6 položky 7, ktorá nadobúda účinnosť 1. júla 2000. Článok I bod 4 a bod 6 položky 5 a 6 strácajú účinnosť 31. decembra 2000, bod 6 položka 7 stráca úči...

Pôvodný predpis

16.03.2000