Zákon č. 80/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

Čiastka 37/2000
Platnosť od 16.03.2000 do31.12.2005
Účinnosť od 01.04.2000 do30.06.2000
Zrušený 538/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem § 59 ods. 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. apríla 2001, a § 65a ods. 7, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2000

80

ZÁKON

z 15. februára 2000,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 110/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z. a zákona č. 241/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 6 ods. 1 sa v druhej vete slová „základnú a náhradnú“ nahrádzajú slovami „základnú, náhradnú, prípravnú a mimoriadnu“ a nad slovo „službu“ sa umiestňuje odkaz 3a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

3a) § 18 ods. 2 písm. a) 1. a 2. bod, písm. b) 1. bod a písm. c) zákona č. 351/1997 Z. z. Branný zákon.“.

2. V § 7 ods. 4 sa za slová „odborného zamerania“ vkladajú slová „vo vzťahu k požadovanej zdravotnej starostlivosti“.

3. V § 8 ods. 2 sa za slová „odborné zameranie“ vkladajú slová „vo vzťahu k požadovanej zdravotnej starostlivosti“ a na konci odseku sa pripája táto veta: „Zdravotnícke zariadenie je povinné bezodkladne informovať písomnou formou pacienta o odstúpení od dohody a o dôvodoch odstúpenia od dohody.“.

4. V § 16 ods. 2 sa v prvej vete slová „§ 24 ods. 1 písm. s)“ nahrádzajú slovami „§ 24 ods. 1 písm. t) a u)“.

5. V § 16 ods. 9 sa v prvej vete vypúšťajú slová „vojenskej služby,“ a na konci odseku sa pripájajú tieto vety: „Revíznym lekárom zdravotných poisťovní sa údaje zo zdravotnej dokumentácie poskytujú aj umožnením nahliadnutia do nej. Nakladanie so zdravotnou dokumentáciou podľa osobitných predpisov7aa) týmto nie je dotknuté.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7aa znie:

7aa) § 12 ods. 8 a § 16 ods. 6 zákona č. 351/1997 Z. z.“.

6. V § 16 odsek 10 znie:

(10) Lekár, ktorý poskytuje primárnu zdravotnú starostlivosť, je povinný odovzdať inému lekárovi, ktorý prevzal pacienta do zdravotnej starostlivosti, a to najneskôr do siedmich dní od vyžiadania

a) zdravotnú dokumentáciu,

b) výpis zo zdravotnej dokumentácie (odseky 11 a 12) alebo

c) overenú fotokópiu zdravotnej dokumentácie.“.

7. § 16 sa dopĺňa odsekmi 11 a 12, ktoré znejú:

(11) Výpis zo zdravotnej dokumentácie dokumentuje zásadné údaje uvedené v zdravotnej dokumentácii. Musí obsahovať presné a pravdivé údaje a poskytovať prehľad o vývoji zdravotného stavu osoby ku dňu vyhotovenia výpisu. Vyhotovuje sa písomne na očíslovaných stranách.

(12) Výpis zo zdravotnej dokumentácie obsahuje

a) meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, bydlisko osoby a kód zdravotnej poisťovne, v ktorej je zdravotne poistená,

b) anamnestické údaje (rodinnú anamnézu, osobnú anamnézu, pracovnú anamnézu, sociálnu anamnézu), u detí aj pôrodnú hmotnosť, priebeh pôrodu, dĺžku dojčenia, výsledok vyšetrenia RTG cox a opis fyziologického vývoja,

c) chronologický opis vývoja zdravotného stavu osoby, výsledky preventívnych prehliadok, údaje o očkovaní, prehľad práceneschopnosti pre chorobu a úraz, výsledky vyšetrení RTG, EKG, odborných vyšetrení a vyšetrení spoločných a vyšetrovacích liečebných zložiek, krvnú skupinu a Rh faktor,

d) prehľad o liečbe a opis zdravotného stavu osoby ku dňu vystavenia výpisu zo zdravotnej dokumentácie,

e) dátum vystavenia výpisu zo zdravotnej dokumentácie, odtlačok pečiatky a podpis ošetrujúceho lekára.“.

8. V § 18 ods. 1 sa slová „príslušní strední“ nahrádzajú slovami „ďalší príslušní“.

9. V § 23 ods. 2 sa vypúšťajú slová „(§ 31 ods. 1 až 3)“.

10. V § 24 ods. 1 písmená j) a k) znejú:

j) nemocnice s poliklinikou II. a III. typu,

k) fakultné nemocnice a fakultné nemocnice s poliklinikou,“.

11. V § 24 ods. 1 sa za písmeno m) vkladá nové písmeno n), ktoré znie:

n) zariadenia, ktoré poskytujú paliatívnu starostlivosť (ďalej len „hospice“),“.

Doterajšie písmená n) až s) sa označujú ako písmená o) až t).

12. V § 24 ods. 1 písmeno t) znie:

t) verejné lekárne, pobočky verejných lekární a výdajne zdravotníckych pomôcok,“.

13. V § 24 sa odsek 1 dopĺňa písmenom u), ktoré znie:

u) zubné techniky.“.

14. V § 24 ods. 2 písmená c) a d) znejú:

c) zariadenia na výrobu liekov,

d) zariadenia na veľkodistribúciu liekov a zdravotníckych pomôcok,“.

15. V § 24 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) očné optiky.“.

16. V § 24 ods. 3 prvá veta znie: „Zriaďovateľom štátnych zdravotníckych zariadení uvedených v odseku 1 písm. a), b), t) a u) sú krajské úrady.“.

17. V § 24 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Štátne zdravotnícke zariadenia uvedené v odseku 1 písm. h) až p) môžu so súhlasom zriaďovateľa popri poskytovaní zdravotnej starostlivosti poskytovať aj sociálne služby.9b) V takýchto prípadoch zdravotnícke zariadenie uzavrie s občanom zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.9c)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 9b a 9c znejú:

9b) § 72 až 83 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.

9c) § 80 zákona č. 195/1998 Z. z.“.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

18. § 26 vrátane nadpisu znie:

㤠26

Povinnosti zdravotníckeho zariadenia

(1) Zdravotnícke zariadenie je povinné

a) poskytovať zdravotnú starostlivosť podľa ustanovení tohto zákona,

b) informovať vopred pacienta alebo jeho zákonného zástupcu o rozsahu, druhu a podmienkach ním poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ako aj o skutočnosti, či je v zmluvnom vzťahu so zdravotnou poisťovňou, v ktorej je pacient poistený,

c) bezodkladne informovať pacienta písomnou formou o odstúpení od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a o dôvodoch odstúpenia od tejto dohody,

d) viditeľne označiť druh zdravotníckeho zariadenia (§ 24 ods. 1), jeho odborné zameranie a predmet činnosti; označenie musí byť v štátnom jazyku,

e) uviesť na viditeľnom mieste ordinačné hodiny,

f) umiestniť na viditeľnom mieste cenník vybraných výkonov zdravotnej starostlivosti, ktoré uhrádza pacient,

g) oznámiť pri uzavretí zdravotníckeho zariadenia spôsobom zvyčajným v mieste prerušenie, dočasné pozastavenie alebo skončenie poskytovania zdravotnej starostlivosti,

h) vydať pacientovi účtovný doklad9d) o poskytnutej zdravotnej starostlivosti a výške úhrady, ktorú uhrádza pacient,

i) spracúvať a predkladať v rozsahu a v lehote určenej Ústavom zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave údaje súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,

j) vykonávať lekársku službu prvej pomoci (§ 18 ods. 3) alebo ústavnú pohotovostnú službu (§ 17 ods. 3) v čase mimo riadnej prevádzky zdravotníckeho zariadenia,

k) viesť zdravotnú dokumentáciu podľa § 16 ods. 2.

(2) Neštátne zdravotnícke zariadenie je ďalej povinné

a) uviesť na viditeľnom mieste meno a priezvisko držiteľa povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti; u právnickej osoby aj meno a priezvisko odborného zástupcu,

b) zabezpečiť zastupovanie v rozsahu získaného oprávnenia počas dočasnej neprítomnosti osoby, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť, ak trvá dlhšie ako päť dní, a uvedenú skutočnosť oznámiť štátnemu okresnému lekárovi; súčasne je povinné uviesť na viditeľnom mieste, kto vykonáva zastupovanie; tieto povinnosti sa vzťahujú na zdravotnícke zariadenie uvedené v 24 ods. 1 písm. a),

c) v prípadoch uvedených v § 31 ods. 7 oznámiť orgánu, ktorý povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti vydal, meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu a rodné číslo osoby, ktorá je v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu k držiteľovi povolenia, a to do 15 dní odo dňa vzniku pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu; v rovnakej lehote je povinné oznámiť aj skončenie pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu,

d) spracúvať a okresnému úradu alebo krajskému úradu predkladať údaje v rozsahu určenom Ústavom zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave,

e) povoliť vstup orgánom kontroly (§ 35) do objektov, v ktorých sa poskytuje zdravotná starostlivosť.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9d znie:

9d) § 11 ods. 1 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.“.

19. Za § 26 sa vkladá § 26a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠26a

Register zdravotníckych zariadení

(1) Krajský úrad a okresný úrad vedú registre zdravotníckych zariadení vo svojich územných obvodoch a údaje z týchto registrov poskytujú ministerstvu zdravotníctva. Ministerstvo zdravotníctva vedie centrálny register zdravotníckych zariadení.

(2) Do registra zdravotníckych zariadení sa zapisujú údaje uvedené v zriaďovacej listine alebo v povolení na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.“.

20. V § 31 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

f) hospice,“.

Doterajšie písmená f) až i) sa označujú ako písmená g) až j).

21. V § 31 ods. 2 písmená a) a b) znejú:

a) v zariadeniach na výrobu liekov,

b) v zariadeniach na veľkodistribúciu liekov a zdravotníckych pomôcok,“.

22. V § 31 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

(5) Ministerstvo zdravotníctva vydáva povolenie na poskytovanie anesteziologicko-resuscitačnej starostlivosti s miestom výkonu činnosti v zdravotníckom zariadení iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Krajský úrad vydáva povolenie na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti (§ 20a ods. 1).“.

Doterajšie odseky 5 až 11 sa označujú ako odseky 6 až 12.

23. V § 31 ods. 6 sa slová „v odseku 6“ nahrádzajú slovami „v odseku 7“.

24. V § 31 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto vety: „Fyzická osoba môže poskytovať zdravotnú starostlivosť aj prostredníctvom inej fyzickej osoby, ktorá okrem manžela držiteľa povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti musí byť v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu k držiteľovi povolenia. Táto osoba musí byť spôsobilá na právne úkony, bezúhonná, odborne spôsobilá na výkon zdravotníckeho povolania podľa osobitných predpisov10) a zdravotne spôsobilá. Za odborné vykonávanie činnosti, na ktorú je vydané povolenie, zodpovedá držiteľ povolenia.“.

25. V § 32 ods. 2 písm. a) sa za slová „rodné číslo“ vkladajú slová „a údaj o štátnom občianstve“.

26. V § 32 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Pri podaní žiadosti je potrebné preukázať štátne občianstvo osôb uvedených v odseku 2 písm. a).“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

27. V § 32 ods. 4 sa za písmeno b) vkladajú nové písmená c) až f), ktoré znejú:

c) vyjadrenie príslušnej stavovskej organizácie9) o vecnom vybavení zdravotníckeho zariadenia na požadovaný druh a rozsah zdravotnej starostlivosti,

d) súhlas zamestnávateľa na výkon inej zárobkovej činnosti,10b) čestné vyhlásenie žiadateľa, ktorý je v pracovnom pomere v štátnom zdravotníckom zariadení, že skončí pracovný pomer v štátnom zdravotníckom zariadení v lehote uvedenej v § 33 ods. 8 písm. e), alebo čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je v pracovnom pomere,

e) ak ide o cudzinca, povolenie na dlhodobý pobyt alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,10c)

f) zmluvu o prevode neštátneho zdravotníckeho zariadenia v prípade uvedenom v § 33b.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 10b a 10c znejú:

10b) § 75 Zákonníka práce.

10c) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení zákona č. 70/1997 Z. z.“.

Doterajšie písmená c) až h) sa označujú ako písmená g) až l).

28. V § 32 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

(5) K žiadosti o vydanie povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa § 31 ods. 5 sa nevyžaduje stanovisko krajského úradu alebo okresného úradu k umiestneniu zdravotníckeho zariadenia [odsek 4 písm. a)] a doklady uvedené v odseku 4 písm. h) a l).“.

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 6 a 7.

29. V § 33 ods. 4 vo vete za bodkočiarkou sa za slová „zmenu jej“ vkladajú slová „štatutárneho orgánu, obchodného mena,“.

30. V § 33 odsek 5 znie:

(5) Zmena druhu a rozsahu činnosti, miesta výkonu činnosti a osoby odborného zástupcu nie je zmenou údajov uvedených v povolení (odsek 4). V takých prípadoch na základe žiadosti orgán príslušný na vydanie povolenia vydá nové povolenie, ktorým súčasne zruší pôvodné povolenie. Ak pôvodné povolenie vydal krajský úrad a na povolenie zmeny druhu a rozsahu činnosti je príslušné ministerstvo zdravotníctva, nové povolenie vydá ministerstvo zdravotníctva. K žiadosti treba doložiť doklady, ktoré sa vzťahujú na požadovanú zmenu, a čestné vyhlásenie žiadateľa, že sa nezmenili ostatné údaje, na ktorých základe bolo vydané pôvodné povolenie.“.

31. V § 33 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

(6) Orgán príslušný na vydanie povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti dočasne pozastaví činnosť držiteľovi povolenia, ak

a) držiteľ povolenia požiada o dočasné pozastavenie činnosti,

b) držiteľovi povolenia bol zakázaný výkon zdravotníckeho povolania.“.

Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 7 až 11.

32. V § 33 sa odsek 8 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:

e) neskončí pracovný pomer v štátnom zdravotníckom zariadení do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

f) požiada o zrušenie povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.“.

33. § 33a znie:

㤠33a

Fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorej bola uložená pokuta podľa § 71, možno vydať povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti najskôr po uplynutí troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.“.

34. Za § 33a sa vkladá § 33b, ktorý znie:

㤠33b

Ak držiteľ povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení [§ 24 ods. 1 písm. a)] uzavrie zmluvu o prevode zdravotníckeho zariadenia s inou fyzickou osobou (ďalej len „nadobúdateľ“), do siedmich dní odo dňa jej uzavretia požiada o zrušenie povolenia a nadobúdateľ súčasne požiada o vydanie povolenia, orgán príslušný na vydanie povolenia vydá nadobúdateľovi povolenie, ak spĺňa podmienky ustanovené na vydanie povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. V takom prípade orgán príslušný na vydanie povolenia súčasne zruší pôvodné povolenie. Zmluva o prevode zdravotníckeho zariadenia na nadobúdateľa nadobúda účinnosť dňom právoplatnosti povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.“.

35. V § 35 sa za slová „ministerstvo zdravotníctva“ vkladá čiarka a slová „krajský úrad [§ 76 ods. 3 písm. f)]“.

36. § 36a sa vypúšťa.

37. V § 36b sa slová „§ 28 až 36a“ nahrádzajú slovami „§ 26, 26a a § 28 až 36“.

38. Nadpis siedmej časti znie:

„PRACOVNÍCI V ZDRAVOTNÍCTVE“.

39. Nadpis pod § 54 znie:

„Kategórie pracovníkov v zdravotníctve“.

40. V § 54 odseky 1 až 6 znejú:

(1) Zdravotnú starostlivosť poskytujú zdravotnícki pracovníci.

(2) Zdravotnícki pracovníci sú osoby, ktoré osobne poskytujú zdravotnú starostlivosť a získali

a) vysokoškolské vzdelanie v lekárskych odboroch štúdia, v odboroch štúdia farmácia, verejné zdravotníctvo, ošetrovateľstvo, liečebná rehabilitácia, laboratórne vyšetrovacie metódy, klinická logopédia, klinická psychológia, liečebná pedagogika a špeciálna pedagogika,

b) vyššie odborné, úplné stredné odborné alebo stredné odborné vzdelanie na stredných zdravotníckych školách,

c) vysokoškolské vzdelanie v iných odboroch štúdia, ako je uvedené v písmene a), ak zameranie týchto študijných odborov priamo súvisí s odbornými pracovnými činnosťami jednotlivých zdravotníckych odborov; tieto osoby sa stávajú zdravotníckymi pracovníkmi v kategórii iný zdravotnícky pracovník až po získaní osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve podľa podmienok ustanovených osobitným predpisom.10)

(3) Zdravotnícki pracovníci sa zaraďujú do týchto kategórií:

a) lekár,

b) farmaceut,

c) sestra,

d) pôrodná asistentka,

e) laborant,

f) asistent,

g) technik,

h) iný zdravotnícky pracovník.

(4) Osoby, ktoré získali vysokoškolské vzdelanie, vyššie odborné, úplné stredné odborné alebo stredné odborné vzdelanie v iných študijných odboroch, ako je uvedené v odseku 2, a vykonávajú pracovné činnosti v zdravotníckych zariadeniach potrebné na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, sú inými odbornými pracovníkmi v zdravotníctve. Inými odbornými pracovníkmi v zdravotníctve sú aj vojaci základnej služby a náhradnej služby s iným vzdelaním, ako je uvedené v odseku 2, ktorí úspešne absolvovali špeciálny zdravotnícky výcvik a ktorí sa osobne podieľajú na poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

(5) Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností zdravotníckych pracovníkov a iných odborných pracovníkov v zdravotníctve je dosiahnutie ustanoveného stupňa vzdelania v príslušnom študijnom odbore, odborná príprava a odborná zdravotnícka prax na výkon odborných pracovných činností alebo špecializovaných pracovných činností v zdravotníctve spojených s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Odbornú spôsobilosť na výkon pracovných činností zdravotníckych pracovníkov a iných odborných pracovníkov v zdravotníctve ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.

(6) Osoby, ktoré získali len základné vzdelanie a vykonávajú pomocné pracovné činnosti v oddeleniach zdravotníckych zariadení, sú pomocní pracovníci v zdravotníctve.“.

41. V § 56 ods. 1 sa v prvej vete slová „ošetrovateľských fakultách“ nahrádzajú slovami „fakultách zdravotníctva a sociálnej práce“ a v prvej a druhej vete sa vypúšťajú slová „a vedy“.

42. V § 56 odseky 2 až 4 znejú:

(2) Výučbové základne lekárskych fakúlt, fakúlt zdravotníctva a sociálnej práce a farmaceutických fakúlt sú kliniky, ústavy a lekárne, na ktorých sa vykonáva výučba študentov lekárskych fakúlt, fakúlt zdravotníctva a sociálnej práce a farmaceutických fakúlt. Výučbové základne možno zriadiť vo fakultných nemocniciach s poliklinikou, nemocniciach s poliklinikou III. typu, na vysokošpecializovaných pracoviskách zdravotníckych zariadení alebo vo verejných lekárňach. Zriaďuje ich na návrh dekana fakulty dohodou príslušná fakulta a zdravotnícke zariadenia, a to spravidla v sídle príslušnej fakulty. Dohoda podlieha schváleniu ministerstva zdravotníctva.

(3) Výučbové základne na ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve sú kliniky Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny, vysokokvalifikované pracoviská zdravotníckych zariadení a pracoviská zdravotníckych zariadení zodpovedajúce príslušnému špecializovanému odboru. Zriaďujú ich dohodou Slovenská postgraduálna akadémia medicíny so zdravotníckym zariadením; v prípade pracoviska podľa § 56 ods. 2 účastníkom dohody je aj príslušná fakulta. Dohoda podlieha schváleniu ministerstva zdravotníctva.

(4) Výučbové základne stredných zdravotníckych škôl sú školiace pracoviská, na ktorých sa vykonáva praktické vyučovanie žiakov stredných zdravotníckych škôl podľa profilu študijného odboru. Výučbové základne možno zriadiť vo fakultných nemocniciach, fakultných nemocniciach s poliklinikou, v nemocniciach s poliklinikou II. a III. typu, v štátnych zdravotných ústavoch, v zdravotníckych zariadeniach, ktoré poskytujú primárnu zdravotnú starostlivosť, a vo verejných lekárňach. Zriaďuje ich zdravotnícke zariadenie po dohode s príslušnou strednou zdravotníckou školou, a to spravidla v sídle príslušnej strednej zdravotníckej školy. Dohoda podlieha schváleniu ministerstva zdravotníctva. Ak ide o zriadenie výučbových základní v neštátnych zdravotníckych zariadeniach, ktoré poskytujú primárnu zdravotnú starostlivosť, dohoda podlieha schváleniu štátneho krajského lekára, ak ide o zriadenie výučbových základní vo verejných lekárňach, dohoda podlieha schváleniu štátneho krajského farmaceuta.“.

43. V § 56 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

(5) Obsahom dohody podľa odsekov 2 až 4 je najmä určenie pracoviska, na ktorom sa zriaďuje výučbová základňa, predmet a organizácia výučby, zodpovednosť za škodu na zdraví pacientov a zamestnancov a za škodu na majetku, podiel na výnosoch zo zdravotných poisťovní a podiel na zvýšených nákladoch z dôvodu výučby, vedy a výskumu.“.

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.

45. V § 63 ods. 2 písm. h) a i) sa vypúšťajú slová „a prevádzkovať“.

46. V § 65 ods. 7 písmeno g) znie:

g) návrh na nevyhnutné dočasné ochranné opatrenia,“.

47. V § 65 sa za odsek 12 vkladá nový odsek 13, ktorý znie:

(13) Rozdelenie, rozsah sledovania a obsah analýz prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.“.

Doterajšie odseky 13 až 15 sa označujú ako odseky 14 až 16.

49. V § 65a sa odsek 9 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) časové intervaly vykonávania fyzikálnych, chemických, mikrobiologických a biologických analýz.“.

50. V § 65a ods. 11 písm. a) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „podľa podmienok určených ministerstvom zdravotníctva v povolení na využívanie prírodného liečivého zdroja alebo prírodného zdroja minerálnych stolových vôd,“.

51. V § 65a ods. 11 písmeno b) znie:

b) zabezpečiť vykonávanie fyzikálnych, chemických, mikrobiologických a biologických analýz v časových intervaloch uvedených v povolení a sledovať hydrologické a ďalšie hodnoty zdroja určené ministerstvom zdravotníctva v povolení na využívanie prírodného liečivého zdroja alebo prírodného zdroja minerálnych stolových vôd,“.

52. V § 65a ods. 12 sa slová „podľa odseku 10“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 11“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak prírodný liečivý zdroj alebo prírodný zdroj minerálnej stolovej vody využívajú viacerí využívatelia zdroja, náklady spojené s plnením povinností podľa odseku 11 znášajú pomerne podľa povoleného odberného množstva zo zdroja.“.

53. V § 65b sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

(3) Ministerstvo zdravotníctva vydá nové povolenie na využívanie prírodného liečivého zdroja alebo prírodného zdroja minerálnej stolovej vody, ak

a) sa zmení spôsob využívania zdroja a iné podmienky uvedené v povolení,

b) sa zmenia hydrogeologické, geologické a hydrologické podmienky na využívanie zdroja,

c) skutočná výdatnosť zdroja nedosahuje povolené odberné množstvo a využívateľ zdroja predloží ministerstvu zdravotníctva záverečnú správu z hydrodynamickej skúšky.

(4) Ministerstvo zdravotníctva novým povolením podľa odseku 3 súčasne zruší pôvodné povolenie. Ak ide o nové povolenie na využívanie prírodného liečivého zdroja alebo prírodného zdroja minerálnej stolovej vody na základe žiadosti, k žiadosti treba doložiť doklady, ktoré sa vzťahujú na požadovanú zmenu, a čestné vyhlásenie žiadateľa, že sa nezmenili ostatné údaje, na ktorých základe bolo vydané pôvodné povolenie.“.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 5 a 6.

54. § 66a vrátane nadpisu znie:

㤠66a

Úhrada za využívanie prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd

(1) Za odber z prírodného liečivého zdroja alebo z prírodného zdroja minerálnej stolovej vody platí využívateľ úhradu. Ak je na odbernom potrubí technicky spôsobilé meracie zariadenie, úhrada sa vypočíta zo skutočne odobratého množstva; v takomto prípade úhradu tvorí súčin skutočne odobratého množstva v m3 a sadzby v Sk podľa druhu využitia prírodného liečivého zdroja alebo prírodného zdroja minerálnej stolovej vody. Ak nie je na odbernom potrubí technicky spôsobilé meracie zariadenie, úhrada sa vypočíta z povoleného odberného množstva. V takomto prípade úhradu tvorí súčin povoleného odberného množstva v m3 zníženého o 20 % a sadzby v Sk podľa druhu využitia prírodného liečivého zdroja alebo prírodného zdroja minerálnej stolovej vody.

(2) Sadzba podľa odseku 1 je pri odbere

a) vody z prírodného liečivého zdroja na liečebné účely

1. na vaňové a bazénové kúpele 3 Sk/m3,

2. na pitnú a inhalačnú liečbu 5 Sk/m3,

b) vody z prírodného liečivého zdroja na plniarenské účely 5 Sk/m3,

c) vody z prírodného liečivého zdroja na rekreačné účely 10 Sk/m3,

d) vody z prírodného liečivého zdroja na energetické účely 7 Sk/m3,

e) vody z prírodného zdroja minerálnej stolovej vody na plniarenské účely 15 Sk/m3,

f) vody z prírodného liečivého zdroja alebo z prírodného zdroja minerálnej stolovej vody na iné účely 25 Sk/m3,

g) rašeliny, slatiny alebo bahná z prírodného liečivého zdroja na liečebné účely 10 Sk/m3.

(3) Úhrady podľa odseku 2 sú príjmom Štátneho fondu zdravia.22)

(4) Úhrady sú splatné v polročných intervaloch, a to do 31. júla za prvý polrok kalendárneho roka a do 31. januára za druhý polrok predchádzajúceho kalendárneho roka.

(5) Využívateľ zdroja je povinný vypočítať úhradu, oznámiť jej výšku a predložiť podklady na výpočet ministerstvu zdravotníctva do 10. júla za prvý polrok kalendárneho roka a do 10. januára za druhý polrok predchádzajúceho kalendárneho roka; po odsúhlasení úhrady ministerstvom zdravotníctva je povinný úhradu zaplatiť v lehote uvedenej v odseku 4. V prípade zistenia nesprávneho výpočtu je využívateľ zdroja povinný zaplatiť úhradu vo výške určenej ministerstvom zdravotníctva.“.

55. V § 69 ods. 1 písmeno a) znie:

a) orgány, ktoré sú oprávnené schvaľovať územné plány a ich zmeny a doplnky, a orgány oprávnené na vydávanie stavebných, územných a kolaudačných rozhodnutí vyžiadať si záväzný posudok ministerstva zdravotníctva. Záväzný posudok si vyžiadajú pred schválením návrhov územných plánov kúpeľných miest, ako aj ich častí a návrhov zmien a doplnkov územných plánov kúpeľných miest, ako aj ich častí pred vydaním územných rozhodnutí, stavebných povolení, kolaudačných rozhodnutí, rozhodnutí o odstránení stavieb a rozhodnutí o dodatočnom povolení stavieb, ktoré sa nachádzajú vo vnútornom kúpeľnom území alebo v ochrannom pásme I. stupňa prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd. Mimo vnútorného kúpeľného územia a v ochrannom pásme II. a III. stupňa prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd je potrebný takýto záväzný posudok na stavby pre motorizmus a na stavby, ktoré nemajú charakter stavieb na bývanie a stavieb občianskeho vybavenia,21)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:

21) Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 204/1996 Z. z.“.

56. V § 69 ods. 1 písm. b) sa slová „prírodných liečivých zdrojov prvého stupňa,“ nahrádzajú slovami „I. stupňa prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd,“.

57. V § 69 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

i) vlastníci nehnuteľností dotknutí využívaním prírodného liečivého zdroja alebo prírodného zdroja minerálnej stolovej vody umožniť oprávneným osobám výkon dozoru a kontroly nad ochranou zdroja a využívateľovi zdroja a ním povereným osobám vykonanie opráv a rekonštrukčných prác technického zariadenia zdroja a prívodného potrubia.“.

58. V § 69 odsek 2 znie:

(2) Majetkovú ujmu spojenú s obmedzením vlastníckych práv v súvislosti s využívaním prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd uhrádza ten, kto ich využíva.“.

59. Nad § 70 sa vkladá označenie novej časti, ktoré vrátane nadpisu znie:

„DESIATA ČASŤ

POKUTY“.

Doterajšia desiata časť až dvanásta časť sa označujú ako jedenásta časť až trinásta časť.

60. § 70 a 71 znejú:

㤠70

(1) Krajský úrad uloží zdravotníckemu zariadeniu pokutu za porušenie povinností ustanovených

a) v § 26 ods. 1 písm. a) a j) a § 46a až do 500 000 Sk,

b) v § 26 ods. 1 písm. h), i) a k) až do 60 000 Sk,

c) v § 26 ods. 1 písm. g) až do 40 000 Sk,

d) v § 26 ods. 2 písm. b) a d) až do 20 000 Sk,

e) v § 26 ods. 1 písm. b) a f) až do 10 000 Sk,

f) v § 26 ods. 1 písm. c), d) a e) a v § 26 ods. 2 písm. a), c) a e) až do 5 000 Sk.

(2) Ministerstvo zdravotníctva uloží fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie a právnickej osobe pokutu za porušenie povinností ustanovených

a) v § 65a ods. 4 až 7 až do 1 000 000 Sk,

b) v § 63 ods. 2, § 66 ods. 3 až 6 a § 67 ods. 5 a 6 až do 500 000 Sk,

c) v § 65a ods. 11 písm. a) až e) až do 250 000 Sk,

d) v § 59 ods. 3, § 66a ods. 5 a § 69 ods. 1 až do 100 000 Sk,

e) v § 65b ods. 1 až do 10 000 Sk,

f) v § 65a ods. 11 písm. f) až do 5 000 Sk.

(3) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď orgán oprávnený ukladať pokutu porušenie povinnosti zistil, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.

(4) Pri ukladaní pokút podľa odseku 1 sa prihliada najmä na mieru možného ohrozenia zdravia pacientov, ako aj na to, či zdravotnícke zariadenie už v minulosti porušilo povinnosti uložené týmto zákonom.

(5) Pri ukladaní pokút podľa odseku 2 sa prihliada najmä na mieru ohrozenia prírodných liečebných kúpeľov, prírodných liečivých zdrojov, prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd a rozsah škodlivých následkov, ako aj na to, či fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická osoba už v minulosti porušila povinnosti uložené týmto zákonom.

(6) Na ukladanie pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.11)

(7) V rozhodnutí o uložení pokuty orgán oprávnený ukladať pokutu určí aj lehotu, v ktorej sa má nedostatok odstrániť. Ak sa v tejto lehote nedostatok neodstráni, možno uložiť ďalšiu pokutu, a to až do výšky dvojnásobku pôvodne uloženej pokuty.

(8) Výnosy z pokút sú príjmom Štátneho fondu zdravia.22)

§ 71

(1) Orgán príslušný na vydanie povolenia uloží fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá začala poskytovať zdravotnú starostlivosť bez povolenia (§ 31), pokutu až do výšky 1 000 000 Sk.

(2) Pri ukladaní pokút podľa odseku 1 sa postupuje podľa § 70.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:

22) § 3 písm. h) zákona Slovenskej národnej rady č. 193/1992 Zb. o Štátnom fonde zdravia v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 242/1994 Z. z.“.

61. V § 74 ods. 1 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie:

j) zabezpečuje výber akreditovaných laboratórií na vykonávanie fyzikálnych, chemických, mikrobiologických a biologických analýz prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd a odborne ich usmerňuje,“.

Doterajšie písmená j) až m) sa označujú ako písmená k) až n).

62. V § 75 sa v úvodnej vete za slová „prírodných liečivých zdrojov“ vkladá čiarka a slová „prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd a klimatických podmienok priaznivých na liečenie“.

63. V § 75 písm. a) sa za slovo „minerálnych“ vkladá slovo „stolových“.

64. V § 75 písm. b) sa za slovo „posudky“ vkladajú slová „na schvaľovanie územných plánov kúpeľných miest, ich zmien a doplnkov“ a za slovo „prác“ sa vkladajú slová „a činností“.

65. V § 75 písm. c) sa slová „liečivých zdrojov v ochranných pásmach liečivých zdrojov prvého stupňa“ nahrádzajú slovami „prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v ochranných pásmach“.

66. V § 75 písm. f) sa slová „zdrojov prírodných minerálnych vôd“ nahrádzajú slovami „prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd“.

67. V § 76 ods. 2 písm. c) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „a so stanoviskom príslušnej stavovskej organizácie,“.

68. V § 76 ods. 2 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo odstúpenia od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti z dôvodu zmeny odborného zamerania zdravotníckeho zariadenia,“.

69. V § 76 ods. 2 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie:

j) schvaľuje ordinačné hodiny neštátnych zdravotníckych zariadení,“.

Doterajšie písmeno j) sa označuje ako písmeno k).

70. V § 76 ods. 3 písm. b) sa slová „§ 31 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 31 ods. 4 a 5“.

71. V § 76 ods. 3 písm. i) sa za slovom „povolania“ vypúšťa čiarka a slová „ktoré potvrdila znalecká komisia (§ 78)“.

72. § 78 sa vypúšťa.

73. V § 79 ods. 2 sa slovo „poistencov“ nahrádza slovami „osôb, ktorým poskytuje zdravotnú starostlivosť“ a slovo „poistenca“ slovami „týchto osôb“.

74. V § 80 ods. 3 sa slová „v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva“ nahrádzajú slovami „po dohode s ministerstvom zdravotníctva, ak ide o zaradenie zdravotníckeho zariadenia do siete zdravotníckych zariadení, a po vyjadrení ministerstva zdravotníctva, ak ide o vyradenie zdravotníckeho zariadenia zo siete zdravotníckych zariadení,“.

75. V § 80 ods. 7 sa slová „prírodných liečebných zdrojov“ nahrádzajú slovami „prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd“.

76. § 80b znie:

㤠80b

(1) Povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti vydané neštátnym zdravotníckym zariadeniam pred 1. aprílom 2000 podliehajú registrácii podľa odseku 2, ktorú vykoná okresný úrad do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

(2) Okresný úrad vykoná registráciu na základe predloženého originálu povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení držiteľovi povolenia do 30 dní odo dňa jeho predloženia, a to

a) zapísaním údajov uvedených v origináli povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti do registra zdravotníckych zariadení (§ 26a),

b) opatrením originálu povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti odtlačkami registračnej pečiatky a úradnej pečiatky, dátumom a podpisom s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby.

(3) Povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti vydané pred 1. aprílom 2000, ktoré nebolo zaregistrované podľa odsekov 1 a 2, zostáva v platnosti šesť mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

(4) Držiteľ povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ktorý je 1. apríla 2000 v pracovnom pomere v štátnom zdravotníckom zariadení, je povinný do troch mesiacov skončiť pracovný pomer. Ak tak neurobí, je povinný do ďalších troch mesiacov skončiť výkon činnosti v neštátnom zdravotníckom zariadení. Po uplynutí tejto lehoty príslušný orgán povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení zruší.“.

77. Za § 80b sa vkladajú § 80c a 80d, ktoré znejú:

㤠80c

Povolenia na využívanie prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd vydané pred 1. aprílom 2000 sa považujú za povolenia vydané podľa tohto zákona.

§ 80d

Výučbové základne zriadené pred 1. aprílom 2000 sa považujú za výučbové základne zriadené podľa tohto zákona. Zdravotnícke zariadenie a dekan príslušnej fakulty alebo Slovenská postgraduálna akadémia medicíny, alebo príslušná stredná zdravotnícka škola uzavrú dohodu podľa § 56 do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.“.


Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 110/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákonom č. 140/1998 Z. z., zákonom č. 241/1998 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2000 okrem § 59 ods. 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. apríla 2001, a § 65a ods. 7, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2000.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.