Oznámenie č. 71/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prístupe Slovenskej republiky k Dohovoru o colnom vybavovaní kontajnerov spoločného fondu (pool) používaných v medzinárodnej preprave

Čiastka 32/2000
Platnosť od 04.03.2000
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť 17. januára 1998 na základe článku 16 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 23. októbra 1999 na základe článku 16 ods. 2.