Oznámenie č. 68/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 29. marca 1996 č. Z-1/1996, ktorým sa určujú maximálne ceny výrobkov a výkonov v zdravotníctve v znení neskorších predpisov

Čiastka 30/2000
Platnosť od 01.03.2000
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.