Oznámenie č. 6/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje postup prechodu z jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo pre neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby

Čiastka 3/2000
Platnosť od 14.01.2000 do30.09.2003
Zrušený 399/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. januára 2000.

6

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie z 28. decembra 1999 č. 21 956/99-92, ktorým sa ustanovuje postup prechodu z jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo pre neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby.

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. januára 2000.

Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 1/2000 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.