Oznámenie č. 6/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje postup prechodu z jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo pre neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby

Čiastka 3/2000
Platnosť od 14.01.2000 do30.09.2003
Zrušený 399/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. januára 2000.

Pôvodný predpis

14.01.2000