Oznámenie č. 53/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o malom pohraničnom styku

Čiastka 24/2000
Platnosť od 19.02.2000
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť tridsať dní odo dňa výmeny ratifikačných listín, t. j. 20. septembra 1997, na základe článku 12 ods. 1. Zmeny zmluvy boli vyhlásené oznámením č. 52/2002 Z. z. a nadobudli platnosť výmenou ratifikačných listín, t. j. 18. októbra 2001. Zmeny zm...

Pôvodný predpis

19.02.2000